Vinarija

Autor: Miloš Petrović
Mentorke: Marija Bojović i Marija Ćaćić

Namjena: Industrijski objekat
Godina: 2019
Lokacija: Podgorica

Arhitektonski fakultet u Podgorici

Razvoj kompleksa vinskog podruma sa svim propratnim sadržajima prvenstveno započinje od sagledavanja mikro i marko lokacije u kojoj novoprojektovani objekat treba da traje i služi.Funkcionalne cjeline definišu se kroz odnos proizvodne,skladišne,turističke i trgovinske zone.Savremeni arhitektonski diskursi posmatraju vinarije kao multifunkcionalne objekte, pa se idejnim rješenjem daje se na uvid arhitektonski sklop,sinteza funkcionalnih tokova i transformabilnih vrijednosti.

Posmatrajući sadržaje administrativnog, trgovinskog i rekreativnog prostora kao matične vrijednosti,  vidni dio ovog objekta se izdvaja u vidu vertikale.Prepoznajemo račvanje na samom ulazu u kompleks: saobraćajnica koja vodi ka prostoru za mirujući saobraćaj zaposlenih, stanica za dopremanje i odpremanje proizvoda vinarije i opslužnih sadržaja; sa druge strane koridor koji je ustupljen samo posjetiocima, sa naglašenim tektonskim elementima objekta. Iako spolja djeluje kao da su u pitanju dvije zasebne cjeline,radi se o objektu koji u suterenu povezuje sadržaje tornja sa proizvodnim procesom.On je smješten u podzemnoj etaži,razračvan po funkcionalnim zonama koje se međusobno dopunjavaju i nadovezuju.Na taj način obezbjeđujemo nesmetan tok kretanja radnika, administracije i posjetilaca.Taj prostor naglašava drugu stranu karaktera vinskog podruma: proizvodnu, sa fabričkim osobinama objekta.Segment naglašen u vertikali je niz stropno organizovanih sadržaja koji se prepliću i na taj način nude atmosferu za boravak.

Izdvajamo sledeće odnose:Restoran-muzej vina;Kafeterija-štandovi za prodaju proizvoda;Tampon zona-administrativni blok.Naime ovakva cjelina se može posmatrati kao imanentna samo u slučaju  ovih okolnosti,prostora i njegovih odnosa, odnosa materijalizacije objekta i urbanističko tehničkih uslova.