Idejno rješenje rekonstrukcije gradskih bedema – ostaci Onogošta

Autori: Nikola Novaković, Marija Novaković, Đina Prnjat i Bogdan Kušević

Površina: 1934.10 m2 (objekat) + 4628 m2 (uređenje terena)
Godina: 2020
Lokacija: Nikšić
Investitor: Ministarstvo kulture Crne Gore

Očuvani ostaci Onogošta nalaze se u Nikšiću, na kamenitoj glavici koja se izdiže iznad polja (20-35 metara, dužine 214 m). U svom središnjem dijelu fortifikacija je široka oko 30 metara. Grad se nekada sastojao iz dva dijela-Gornjeg grada-tvrđave i Donjeg grada.

Tretman ostataka Onogošta je u skladu sa konzervatorskim principima tj. primjenom tradicionalnih materijala i tehnika građenja. Arhitektonski koncept se  zasniva na jasnoj diferencijaciji upotrebe materijala:

-objektima za koje postoje istorijski podaci o njihovoj volumetriji i izgledu se vraća silueta u prvobitnu, koristeći identičnu kamenu strukturu, ako i umetanjem novog materijala koji komunicira sa zatečenom kamenom strukturom u vidu jasne diferencijacije pojasa intervencije.

-objektima za koje ne postoji fotodokumentacija ili bilo kakav arhivski podatak, vraća se silueta  u pretpostavljenu formu arhetipske kuće (upotrebom kortena, zarđalog čelika), poštujući principe reverzibilnosti.