Pothodnik na rivi u Kotoru

Autor: Dragutin Dubljević
Saradnici: Milan Vukasojević i Mensur Trubljanin

Namjena: Podzemni pješački prolaz
Površina: 339,28 m2
Godina projektovanja: 2016
Godina realizacije: 2020
Lokacija: Kotor
Investitor: Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora

Lokacija objekta se nalazi u Kotoru ispod magistralnog puta a između gradskih bedema i objekta Lučke kapetanije.

Ulazi u podzemni prolaz su predviđeni iz pravca rive i iz pravca Starog grada. Pri njihovom pozicioniranju posebno se vodilo računa o pravcima kretanja i frekvenciji prelaska preko saobraćajnice, kao i o postojećim razvodima instalacija.

Ulaz iz pravca rive je zamišljen kao prostorni reper koji je oblikovno naglašenom nadstrešnicom i usmjerava turiste prema Starom gradu. Ulaz iz pravca Starog grada je u potpunosti lišen nadzemnih struktura kako bi se izbjeglo narušavanje vizura prema gradskim bedemima.